കുതിര-വെറ്റിനറി മരുന്നുകൾ

  • ബാനർ1
  • ബാനർ2
  • ബാനർ3
  • ബാനർ 4
  • ബാനർ 5
നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാവുന്ന വെറ്റിനറി മരുന്നുകൾ ചുവടെയുണ്ട്കുതിര.ഈ മരുന്നുകൾഹോർseവ്യത്യസ്തമായി വരികപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഉൾപ്പെടെആന്റിപാരാസിറ്റിംഗ് മരുന്നുകൾ, പോഷകാഹാര സപ്ലിമെന്റ് മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയവ, ജനപ്രിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്0.4%ഐവർമെക്റ്റിൻജെൽ വേമർ സിറിഞ്ച്, 2.5% ആൽബെൻഡാസോൾ സസ്പെൻഷൻ, 10% dextran ഇരുമ്പ് കുത്തിവയ്പ്പ്ഇത്യാദി.